Privacy beleid Bouvier Dressuur Groep Woerden

29/08/2018 - In dit beleid geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ons bestuur.

Privacy beleid Bouvier Dressuur Groep Woerden
In dit beleid geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ons bestuur.
Bouvier Dressuur Groep (BDW) per adres gevestigd aan BD Woerden Parallelweg West 3
3448 SB Woerden , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De heer Pieter van Leeuwen (voorzitter)
Telefoon: 0348 - 418928
Mobiel: 06 - 55504703
Email: pph.van.leeuwen@planet.nl

De heer Arnold van der Heul (secretaris)
Telefoon: 030 - 6343306
Mobiel: 06 - 15013068
Email: arnoldvanderheul@lijbrandt.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het bestuur van de BDW verwerkt uw gegevens omdat u lid of donateur bent geworden en omdat u
deze gegevens daarbij zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a. Voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
b. Adresgegevens
c. E-mailadres
d. Telefoonnummers
e. Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
De BDW verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
Doelbinding
De BDW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt handmatig. De gegevens worden via een
inschrijfformulier aangeleverd aan de secretaris. Hij/zij verwerkt deze gegevens in onze
administratie. Adreswijzigingen worden door betrokkene zelf schriftelijk doorgegeven en
verwerkt door de secretaris. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden.

2. Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren gaan de leden akkoord dat het bankrekening-
nummer op het inschrijfformulier wordt geregistreerd in de administratie. De bestuursleden
hebben inzicht in deze gegevens. De penningmeester heeft toegang (verander recht) tot
deze gegevens.

3. Contactlijsten
Bij verschillende activiteiten wordt gebruikt gemaakt van contactlijsten met al dan niet
namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden/donateurs. Deze lijsten zijn alleen
inzichtelijk voor bestuursleden en vrijwilligers.

4. Online media.
De BDW maakt gebruik van de email en what’s app, waarop informatie van de vereniging
wordt gedeeld. Nieuwe leden worden automatische opgenomen in dit bestand, tenzij anders
aangegeven door het nieuwe lid.

5. Beeldmateriaal
Beeldmateriaal (foto’s) wordt gemaakt voor en door leden/donateurs voor het vastleggen
van clubactiviteiten. Deze kunnen gepubliceerd worden op de website en/of facebook.
Indien dit niet op prijs wordt gesteld, dan kan dit aangegeven worden via een email naar
pph.van.leeuwen@planet.nl . Het beeldmateriaal wordt verder niet gedistribueerd.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Het bestuur van de BDW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u lid bent
blijven uw gegevens in onze administratie. Na schriftelijke opzegging zullen uw gegevens
maximaal 6 maanden geregistreerd blijven in onze ledenadministratie. Daarna worden uw
gegevens verwijderd uit onze administratie. Financiële administratie worden conform de
wettelijke vereisten 7 jaar bewaard.

7. Delen van persoonsgegevens met derden.
Het bestuur van de BDW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het
bestuur van de BDW. U heeft recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen aan
arnoldvanderheul@lijbrandt.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, zullen de gevraagde
gegevens, na legitimatie, persoonlijk aan u worden overhandigd.
Het bestuur van de BDW wil u er tevens op wijzen dat de de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan ook via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
Het bestuur van de BDW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt, dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met de voorzitter, de heer P. van Leeuwen.

10. Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, wordt dit conform het “protocol
datalekken verwerkers" gemeld. De BDW heeft een informatieplicht die voorschrijft dat
leden/donateurs worden geïnformeerd over wat, in zo’n geval, met hun persoonsgegevens is
gebeurd.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief